วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

บทที่2 การสร้างเว็บบล็อก


ศูนย์เด็กเล็กชาวกะเหรี่ยง หมู่บ้านพุระกำ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

นักศึกษา ป.บัณฑิต รุ่น 8 สาขาเอกบริหารการศึกษา ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ศึกษาดูงาน(22/พ.ค./52)

บทที่ 2 การสร้างเว็บบล็อกบทที่ 1 การใช้คอมพิวเตอร์

สสดสดสดสดสดสเสสกดสดสดสสดสดสดสดสสดสดสดสดสดสสดสดสดสดสดสดสดสดสดสดสดสดสดสดสด
สสดสดสดสสดสดสดสดสดสดสดสดสดสดสดสดสวดสดวดวดวดวดวดวดวดวดวดวดวดวดวดวดวดวดวดวดว
กวกวกวกววกวกวกววเวเวเววเวเวเวเวเววเวเวเวเวเวเววเเวววววววววววววววววววววววววววววววววววว

วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2552